منافعِ ملی

پرونده شنیداری نشست 39 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و نهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی ونهم گفتگو روی میز خاورمیانه ( پنجشنبه 13/4/1392- ساعت 17 ) برگزارگردید: پرسش مشخص دربارهٔ ترکیه ، تحریم ها و گرجستان و آثارنزدیک آن مطرح شد 0
هوشنگ طالع : آن چه درترکیه ومصرو تونس درآینده روی می دهد ، پایان دوران حکومت هایی است که با رنگ مذهب وبازدارندگی مردم از آزادی هاز اولیه برسرکار می‌آیند0 این گونه حکومت ها با روی کارآمدن جمهوری اسلامی درایران  به گونه رقابتی سربرآوردند 000 امادرمصرباید توجه کنیم که این ارتش ، ارتش گذشته نیست و به درخواست اکثزیت مردم واردعمل شده است 0 درمصرروشن شد که مردم می توانند رای خود را پس بگیرند ولازم نیست 4 یا 5 سال دولتی راکه دیگربدان اعتماد ندارتد تحمل کنند 0 حکومت های منطقه باید ازاین مساله درس بگیرند وپیش از آن که مردم اجازهٔ پایان بردن دوره ی حکومت رابه آنان ندهند خودرابامردم هم آهنگ کنند0
محمدحیدری : آقای حیدری ازقول آقای رفعتی خبرنگارایرانی مقیم شهردنیزل ترکیه گفتند که ارتش ترکیه برای یاری به مردم درجریان شورش ها ماسک ضدگازاشک آورتوزی، توضیح می کرد که دردنباله هوشنگ طالع دراین زمینه توضیح داد و آن را در راستای حرکت ارتش مصر دانست 0 
مسعود صفاریان مطالبی درباره اوضاع اقتصادی مصر و برزیل و ترکیه و ایران بیان کرد 0 وی هم چنین به اهمیت دو قرارداد 1921 و 1940 درباره مالکیت برنیمی از دریای مازندران و حفظ صلح دردریای کاسپیان تاکید کرد
عقاب علی احمدی نظریات برخی اشخاص مطرح درجناح ها وروزنامه ها را به گونه موجز و با نقد نظرها و بعضی پیامدها را ارایه داد0

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 38 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و هشتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی و هشتم گفتگو روی میز خاورمیانه ( 13/4/1392- ساعت 10 بامداد ) برگزارگردید0 چکیده مطالب به شرح زیراست :

محمد حیدری : امروز می خواهم یک جمع بندی ازنتایج رویدادهای دو سال اخیردرشمال افریقا و کشورهای عرب زبان و اسراییل ارایه دهم وآن جمع بندی این است :
اینک اسراییل بیش از هرزمان دیگراز امنیت همه جانبه برخورداراست . نگاهی به کشورهای پیرامون این کشور و سازمان هایی که روزگاری مشکل اسراییل ازلحاظ " امنیت " بودند، این واقعیت رانشان می دهد :
لیبی به کشوری بامشکلات های گوناگون بدل و رهاشده است . مصردرگیرمسایل داخلی است و ارتش این کشورفقط می تواند توان خودرا صرف مهار امور داخلی کند. عراق در آتش جنگ داخلی و تروریسم می سوزد. حزب الله و حماس درگیر مسایل سوریه هستند. بحرین پایگاه رسمی ارتش آمریکاست0شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، انباراسلحه اند حافظ منافع ناتو . نقش  قطر درسوریه که معلوم است . ترکیه دستخوش ناآرامی است . وضع اقلیم کرستان عراق هم برکسی پوشیده نیست  و...
 این شرایط نشان می دهد ، افزون بر تامین امنیت اسراییل ، برنامه تسلط غرب به رهبری آمریکا برای سلطه و غارت غنی ترین منابع انرژی فسیلی جهان ( نفت و گاز ) که دراین منطقه قراردارد، تاحدزیادی باموفقیت اجراشده است . ازاین رو ما باید توجه داشته باشیم که باشرایط تازه ای روبرو هستیم که ایجاب می‌کند تا شیوهٔ نگرش و تحلیل خودرا تغییر دهیم . هم چنین باید به گونه جدی این امر را در کانون توجه قراردهیم که افکارعمومی مردم منطقه را سازمان‌های پیچیده و بسیار پرتوان رسانه ای و افکارعمومی ساز، شکل می دهند. دررسانه های منطقه ( و ازجمله ایران ) خواسته یا ناخواسته ، همان چیزها را به افکارعمومی تزریق می کنند که دراتاق های فکرقدرت های سلطه گر تهیه شده است .
این واقعیت یعنی نمایش مسخ شده ی رویدادها را کسانی به نیکی درمی یابند که مطالب ، دیگاه ها و باورهای افراد ، طبقات و گروه های مختلف جامعه رادر شبکه های اجتماعی با ژرف نگری دنبال کنند.
هوشنگ طالع : جریان اخیرمصر می تواند الگویی برای این امرباشد که " حکومت باید همیشه موردپذیرش مردم باشد " نه این که چون رای داده اید وفردی یاحزبی شما رافریب داده است و وعده دروغ داده است ، شماباید 4 یا5 سال صبر کنید تا فرد دیگری یا حزب دیگری شما را با وعده‌های دروغ فریب دهد و4 یا 5 سال برکرسی‌های قدرت بنشیند واین دور باطل ادامه پیدا کند.
گستاخی اخیراروپایی ها برای جلوگیری ازپروازهواپیمای مورالس نخستین رییس جمهورسرخ پوست کشوربولیوی با اکثریت جمعیت سرخ پوست و گروگان گرفتن وی به مدت 14 ساعت درفرودگاه وین، اوج لجام گسیختگی استعمارگران اروپایی است که متاسفانه با واکنش لازم نظام جمهوری اسلامی روبرو نگردید.
مسایل کشورهای ترکیه ومصرنشان داد که مساله " بیداری ملی " است نه بیداری اسلامی . با پایان گرفتن حکومت های دینی ، تندروی های اسلامی مانند وهابیت ، سلفی گری و... نیز پایان خواهند گرفت .
با وجودی که قراربود " طرح اعتراض مردم و گسیل تروریست ازبیرون " درانتخابات دوره دهم ریاست جهوری به‌مورد اجرا گذارده شود و ناکام ماند، متاسفانه جمهوری اسلامی ، با اجرای این طرح به امید واهی یافتن آیت الله صدر پس ازگذشت بیش از سه دهه، آن هم زنده ، در لیبی هم آواشد. این اشتباه مرگبار و عدم تشخیص طراحی غرب باعث شد که آن‌ها بتوانند این طرح را در سوریه به مورد اجرا گذارند. تعصب باعث " نابینایی " می گردد.
 اجلاس سران کشورهای تولیدکننده وصادرکننده گاز باتوجه به این که کشورمابیشترین اندوخته شناخته شده ی گاز درجهان رادارد ، موقعیت راهبردی ایران را افزایش داد.
منتشرنکردن ریز آرا برپایه شهر ، شهرستان و استان بسیاربحث انگیزاست و ریزش آرانسبت به سال 1388 بسیارقابل توجه است .
مسعود صفاریان : اعتدال یعنی حفظ تمامیت سرزمین واستقلال و ازجمله نیمی ازدریای کاسپیان ، وحدت ملی و هویت تاریخی ملت ایران . اعتدال یعنی پای بندی ونیزاجرای دقیق وکامل قانون اساسی و قانون ومحترم شمردن حقوق شهروندی وحقوق فردی و رعایت کامل تشریفات درمحاکمات، مطبوعات آزاد واحزاب فعال000 و مهیابودن شرایط برای بهره مندی از حاصل کار و تحصیل  ... آزادی ارتباط انسان با انسان و برخورداری همگان ازحق انتقاد به دولت و حاکمیت 000 و باید بدانند آن که حق را نادیده بگیرد چه مصوب بشود ( درهرمرجع داخلی یاخارجی ازجمله سازمان ملل و تصویب تحریم ) وچه مصوب نشود ، برهرکاغذی که نویسنده باشند ، این کاغذ همواره " کاغذ پاره " است وهیچ اعتبارعقلی به وجه غیرکاغذ ندارد
باتوجه به اذعان رییس قوه قضاییه به سه مورد اشتباه درصدوریک احضارنامه نمی توانیم مرجعی برای رسیدگی به آرا و احکام مخدوش و غیرقانونی به بهانه " قطعیت " آن‌ها نداشته باشیم و نباید بکوشیم دایره شمول ماده 18 را از محتوای آن محدود تر بگیریم و به آن عمل نکنیم 000 اعتدال درمعنای منطقی و فلسفی یعنی امردرست و درمعنای مذهبی یعنی عدل مورد رضای خدا و درمعنای حقوقی و قضایی یعنی امرحق قانونی و000 مر و نص و اصل ومتن قانون 0
آن چه درمصر روی می دهد به درستی نشان دهنده ی معنای واقعی صندوق رای است 0 ماروی همین میز موقعیت به قدرت رسیدن و رییس جمهورشدن مرسی و درموقع تصویب قانون اساسی جدید ، اشتباه او را با توجه به اعداد و ارقام مربوط به صندوق رای یادآورشدیم 000 صندوق رای چه درمصر، چه درایران  و یا آمریکا و هرجای دیگرنشان نمی دهد که چه ایدئولوژی و یا اعتقادی پیروز شده است ؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همگانی و انتخابات آزاد رعایت شود آرا حاصل از صندوق رای نشان می دهد که چه کسی باید چگونه مدیریت متوازی راپیش گیرد تاجامعه به رغم ایدئولوژی و اختلافات اعتقادی ، بربنیاد قانون باهم زیستی مسالمت آمیز بتواند به پیش برود.
جاسوسی گسترده بین الملی و شنودهای غیرقانونی و ضد حقوق بشری نشان می دهد که دردنیای کنونی آمریکا راه تداوم برنامه های امپریالیستی را در جنگ می‌جوید و از پیشرفت صلح آ میز مردم جهان بیمناک است.

+ منافعِ ملی ; ۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢٧
comment دیدگاه‌ها ()

پرونده شنیداری نشست 37 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و هفتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی و هفتم گفت‌وگو روی میز خاورمیانه در روز 30 خردادماه 1392 در ساعت 10 بامداد برگزار شد.

مسعود صفاریان در آغاز با اشاره به شغل و فعالیت هشت نامزد انتخابات و موقعیت آن‌ها دردولت و حکومت بیان داشت :
بعد ازوقایع تلخ سال1388 ودر شرایطی که با چند شعار سیاسی جامعه قطب‌بندی شده و دولت و مجلس به مثابه دو حزب متخاصم چند سال بود که در برابر هم قرار گرفته بودند... خوب شد که به جای ابتدا شورافرینی و پس از آن بگیروببند و حبس و حصر، ابتدا حرف و نظر و انتخاب و سپس شور آفرینی انجام گرفت. ... و این خود نشانه درایت و گامی به سوی عقل و در خورستایش است.

 اما با نگاهی به اول تا آخر انتخابات می‌توان گفت بدین ترتیب نه تنها برای کسانی که فوق لیسانیس ندارند حق انتخاب شدن وجود ندارد، بلکه اختصاص به کسانی دارد که از میز و مقامی بالا در نهادهای حکومتی برخوردارند و مشاور و معاون وکارشناس و کارمند‌های متعدد در اطرافشان سازمان یافته و محل و وسیله‌ی رفت‌وآمد ووسیله‌ی ارتباطی و اینترنت و اطلاعات و اسناد و منابع و بودجه‌ی عمومی چه دولتی و چه شهرداری را برای همه‌ی فعالیتهای شبانه‌روزیشان در اختیار دارند و دست‌آخر غیر از روزنامه‌های همراه وهمصدا، رادیو و تلویزیون هم در خدمت اشاعه‌ی نام نیک و صدا و تصویر و " ساده زیستی" آنها قرار می‌گیرند. چنین افرادی نیاز ندارند که از راه سازمان دادن احزاب سیاسی مردمی در درون مردم باشند؛ بلکه کافی است یکی دو نفر و دست بالا چند آدم مشخص و معدود در مذاکرات با هم توافق کنند تا همه‌ی امکانات از بالا تا پایین در کنار فرش قرمز پهن شده برای آن‌ها قرار بگیرند.

یکی از شخصیت‌های این اوضاع و احوال در روزنامه‌ی اطلاعات ( سه‌شنبه 20 خرداد 1393) یادداشتی مینویسد که کوتاه شده‌ی یادداشت و پیشنهاد‌های او این‌است که اگر دو شخصیت کلیدی با هم ملاقات کنند و این دو نفربرای ائتلاف  روی خوش نشان دهند بار دیگر نور امیدی می‌تابد و از تشتت اصول‌گرایان اصلاح‌صلب و اصلاح‌طلبان اصول‌گرا و مؤتلفه جلوگیری می‌شود. در نتیجه در دور اول کسی برنده می‌شود تا بر مشکلات بسیار پیچیده‌ی داخلی و خارجی که طی بیست و چهار سال گذشته و به ویژه هشت سال اخیر ، سیاست و اقتصاد و اخلاق و حیثیت و اعتبار کشور را دست‌خوش نوسان کرده‌است فائق آید ( او بر حسن روحانی تاکید میکند ) ...

ولی ازاو وامثال می‌پرسیم آیا غیرازاین است که دراین 24 سال این شخصیت‌های کلیدی و اطرافیان آن ها همه کاره بودند؟ و آیا درز این 24 سال "مشکل‌افرینان" عضو نهادهایی نیستند که اینک جایگزین احزاب فصل سوم قانون اساسی شده‌اند .

در این جلسه آقای دکتر هوشنگ طالع گفت :
ـ احتمال توطئه‌ی آمریکا برای بر سر کار آوردن دوباره‌ی طالبان در افغانستان در راستای تلاش بی‌ثبات کردن ایران و چین و بیشتر بی ثبات کردن پاکستان و نیز آسیای میانه و از این راه روسیه وجود دارد.
ـ تجهیز تروریست‌های آدم‌خوار از سوی آمریکا و انگلیس در سوریه . رولن دوما وزیر امور خارجه پیشین فرانسه فاش کرد که ایجاد درگیری مسلحانه در سوریه برنامه‌ریزی چند سال پیش انگلیسی‌ها بوده است .
ـ آن چه در به اصطلاح مناظره‌ی نامزد‌های ریاست جمهوری مطرح نشد، منافع ملی ایران بود. هیچ اشاره‌ای به سهم 50درصدی ایران در دریای مازندران ، مسایل خلیج فارس ، دفاع از هم‌خانمانان و هم‌میهنان بحرینی و ... نشد؛ اما از قوم‌گرایی و تجزیه خواهی بسیار سخن رفت .
ـ در نخستین گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی روحانی نیز هیچ اشاره‌ای به منافع ملی ایران نشد .
ـ چرا آرا را بر حسب شهر، شهرستان و استان چه برای ریاست جمهوری و چه برای شوراهای شهر وروستا اعلام نمی‌کنند ؟!
ـ نمایندگان شوراهای اسلامی در شهرهای بزرگ بسیار کم رای هستند و در حقیقت نمی‌توانند نماینده مردم باشند.

+ منافعِ ملی ; ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٤
comment دیدگاه‌ها ()