منافعِ ملی

» ۱۳٩٦/٤/٢٢ :: پرونده شنیداری نشست 231 و 232 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٦/٤/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 229 و 230 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٦/٤/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 227 و 228 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٦/۳/٤ :: پرونده شنیداری نشست 225 و 226 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٦/٢/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 221 و 222 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٦/۱/٢۳ :: پرونده شنیداری نشست 217 و 218 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/۱٢/٥ :: پرونده شنیداری نشست 211 و 212 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/۱۱/٤ :: پرونده شنیداری نشست 207 و 208 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ :: پرونده شنیداری نشست 203 و 204 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٩/۱٤ :: پرونده شنیداری نشست 201 و 202 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/۸/۱ :: پرونده شنیداری نشست 195 و 196 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٧/۸ :: پرونده شنیداری نشست 191 و 192 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٦/٧ :: پرونده شنیداری نشست 187 و 188 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٥/٧ :: پرونده شنیداری نشست 183 و 184 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٤/۱ :: کی می خواهید بیاموزید؟ - اینک هنگام حساب پس‌دادن به ملت و مردم ایران است
» ۱۳٩٥/۳/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 175 و 176 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/٢/٢٢ :: پرونده شنیداری نشست 171 و 172 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٥/۱/٢۱ :: پرونده شنیداری نشست 169 و 170 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۱٢/۱۸ :: پرونده شنیداری نشست 163 و 164 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۱۱/٦ :: پرونده شنیداری نشست 157 و 158 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۱٠/۱ :: پرونده شنیداری نشست 151 و 152 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۸/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 145 و 146 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: پرونده شنیداری نشست 143 و 144 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/٦/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 141 و 142 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/٥/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 137 و 138 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/٤/٤ :: پرونده شنیداری نشست 129 و 130 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۳/۸ :: پرونده شنیداری نشست 127 و 128 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/٢/۱ :: پرونده شنیداری نشست 121 و 122 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٤/۱/۱٥ :: پرونده شنیداری نشست 119 و 120 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۱٢/٢ :: پرونده شنیداری نشست 113 و 114 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۱۱/٤ :: پرونده شنیداری نشست 109 و 110 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۱٠/۱ :: پرونده شنیداری نشست 105 و 106 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/٩/۳ :: پرونده شنیداری نشست 101 و 102 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۸/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 96 و 97 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: پرونده شنیداری نشست 92 و 93 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/٦/٩ :: پرونده شنیداری نشست 88 و 89 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/٥/۳ :: خبرگزاری‌هایی که فقط پول و سیاست را می‌شناسند!
» ۱۳٩۳/٤/۳ :: پرونده شنیداری نشست 79 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۳/۳ :: پرونده شنیداری نشست 75 و 76 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/٢/۸ :: پرونده شنیداری نشست 72 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۳/۱/۸ :: پیرامون مهم‌ترین مخاطرات تهدیدکننده‌ی منافع حیاتی و منافع ملی ایران
» ۱۳٩٢/۱٢/٧ :: پرونده شنیداری نشست 64 و 65 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: هفتمین همایش دریای مازندران (کاسپیان) برگزار شد
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: پرونده شنیداری نشست 60 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٩/۸ :: پرونده شنیداری نشست 56 و 57 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۸/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 52 و 53 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 48 و 49 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٦/۱٠ :: پرونده شنیداری نشست 44 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٥/٦ :: پرونده شنیداری نشست 40 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: پرونده شنیداری نشست 39 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٤/٢٧ :: پرونده شنیداری نشست 38 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/٤/٤ :: پرونده شنیداری نشست 37 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: پرونده شنیداری نشست 35 و 36 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: پرونده شنیداری نشست 33 و 34 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱۳ :: پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 31 و 32 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 29 و 30 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 15 و 16 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: پرونده شنیداری نشست 13 و 14 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۳/۱٢ :: دوازدهمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩٢/٢/٥ :: پرونده شنیداری نشست 27 و 28 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩٢/۱/۱۳ :: پرونده شنیداری نشست 25 و 26 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: پرونده شنیداری نشست 23 و 24 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ :: مصلحت گرائی در برابر منافع ملی ایرانیان
» ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: پرونده شنیداری نشست 17 و 18 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/۱٢/٦ :: پرونده شنیداری نشست 19 و 20 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/۱٢/٢ :: نشست 21 و 22 گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: رمز‌گشایی از طرح تجزیه‌ی نرم ایران
» ۱۳٩۱/۱۱/٦ :: طرح خطرناکی که خیلی بو دارد!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: میزگرد گفتگو روی میز خاورمیانه – نشست یکم 25/4/1391
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ :: پایان رویای جهان یک قطبی
» ۱۳٩۱/٩/٢٧ :: دهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه
» ۱۳٩۱/٩/٢٤ :: اندر حکایت «دموکرات پناهی» شیخ‌های عربستانی
» ۱۳٩۱/٩/۱٩ :: دو فرمان برای تجزیه ایران
» ۱۳٩۱/٩/۱۸ :: «فدرالیسم اقتصادی» زمینه تجزیه نرم کشور را ایجاد می‌کند
» ۱۳٩۱/٩/۱۸ :: فدرال اقتصادی، مسیر دستیابی به اهداف تجزیه‌طلبان را هموار می‌کند
» ۱۳٩۱/٩/۱۸ :: نهمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٩/۱٦ :: هشتمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٩/۱٦ :: افشاگری مبارک درباره طرح تجزیه خاورمیانه
» ۱۳٩۱/٩/۱٢ :: منافع ملی
» ۱۳٩۱/۸/۱۳ :: هفتمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/۸/٧ :: ششمین نشست «گفتگو روی میز خاورمیانه» به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٦/٢٥ :: پنجمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: چهارمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: دومین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٦/٥ :: یکمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه به‌صورت شنیداری (فایل صوتی)
» ۱۳٩۱/٥/۱٦ :: دربارۀ ما