پرونده شنیداری نشست 39 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و نهمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی ونهم گفتگو روی میز خاورمیانه ( پنجشنبه 13/4/1392- ساعت 17 ) برگزارگردید: پرسش مشخص دربارهٔ ترکیه ، تحریم ها و گرجستان و آثارنزدیک آن مطرح شد 0
هوشنگ طالع : آن چه درترکیه ومصرو تونس درآینده روی می دهد ، پایان دوران حکومت هایی است که با رنگ مذهب وبازدارندگی مردم از آزادی هاز اولیه برسرکار می‌آیند0 این گونه حکومت ها با روی کارآمدن جمهوری اسلامی درایران  به گونه رقابتی سربرآوردند 000 امادرمصرباید توجه کنیم که این ارتش ، ارتش گذشته نیست و به درخواست اکثزیت مردم واردعمل شده است 0 درمصرروشن شد که مردم می توانند رای خود را پس بگیرند ولازم نیست 4 یا 5 سال دولتی راکه دیگربدان اعتماد ندارتد تحمل کنند 0 حکومت های منطقه باید ازاین مساله درس بگیرند وپیش از آن که مردم اجازهٔ پایان بردن دوره ی حکومت رابه آنان ندهند خودرابامردم هم آهنگ کنند0
محمدحیدری : آقای حیدری ازقول آقای رفعتی خبرنگارایرانی مقیم شهردنیزل ترکیه گفتند که ارتش ترکیه برای یاری به مردم درجریان شورش ها ماسک ضدگازاشک آورتوزی، توضیح می کرد که دردنباله هوشنگ طالع دراین زمینه توضیح داد و آن را در راستای حرکت ارتش مصر دانست 0 
مسعود صفاریان مطالبی درباره اوضاع اقتصادی مصر و برزیل و ترکیه و ایران بیان کرد 0 وی هم چنین به اهمیت دو قرارداد 1921 و 1940 درباره مالکیت برنیمی از دریای مازندران و حفظ صلح دردریای کاسپیان تاکید کرد
عقاب علی احمدی نظریات برخی اشخاص مطرح درجناح ها وروزنامه ها را به گونه موجز و با نقد نظرها و بعضی پیامدها را ارایه داد0

/ 0 نظر / 37 بازدید