هم پیمان استراتژیک - آن کس که نداند که نداند که نداند...

برگرفته از مجله خواندنی شماره 82، صفحه 5

آقای ظریف وزیر امور خارجه کنونی ایران در آغاز کار دولت یازدهم در سفر به ترکیه، رابطهی ایران و ترکیه را استراتژیک (راهبردی) دانستــند. به دنبال این گفتهی نادرســت، بسیاری از دیده‌بانان مــسایل ایران و منطقه، با برشمردن مفهوم « رابطهی راهبردی/ استراتژیک »، نشان دادند که منافع ملی ترکیه در ضدیت کامل با منافع ملی ایران قرار دارد؛ چه رسد به «منافع حیاتی» دو کشور.

چندی پیش آقای روحانی رییس جمهوری اسلامی به ترکیه سفر کردند و گفتههای وزیر امور خارجه دولت را در بارهی روابط دو کشور بازگو کردند و این روابط را استراتژیک (راهبردی) خواندند. صداهای اعتراض بسیاری بلند شد؛ اما از آنجا که کمابیش همهی رسانهها دولتیاند، این اعتراضها، بازتاب شایسته نیافتند. حتا اجازه داده نشد که « ناله»ای به گوش تودههای اسیر « یارانه، سبدکالا، قبض برق آب و گاز و...» برسد.
البته آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی نیز در سفر به کشور چین از همین واژهی «استراتژیک» دربارهی روابط دو کشور بهره گرفتند.
باید به عرض آقایان و دیگر دستاندرکاران رسانیده شود که مفهوم برقراری روابط راهبردی (استراتژیک) میان دو کشور به مفهوم «بودن یک جان در دو بدن» میباشد. یعنی منافع حیاتی (استقلال + تمامیت ارضی) دو کشور چنان درهم تنیده است که جدایی میان آنها وجود ندارد.

کاربرد این واژه دربارهی روابط ایران و ترکیه بدان معناست که استقلال و تمامیت ارضی ایران، بستگی کامل به استقلال و تمامیت ارضی ترکیه دارد و برعکس، در حالی که ترکیه:
* عضو تلاشگر سازمان «خون و جنایت» آتلانتیک شمالی (ناتو) میباشد.
* گسترده ترین و پرشمارترین نیروی زمینی سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با کمابیش 650 هزار نفر، از آن حکومت ترکیه است.
* به همین علت، سرفرماندهی نیروی زمینی ناتو در بندر ترابوزان ترکیه مستقر است.
* پایگاه «انجیرلاک» (اینجیرلیک) در ترکیه، بزرگ ترین و گسترده ترین پایگاه هوایی ناتو به شمار میرود. جنگنده ـ  بمبافکنهای مستقر در این پایگاه در صورت لزوم میتوانند به جنگ افزارهای هستهای موجود در پایگاه مجهز شوند.
* نیرومندترین پایانه‌ی موشکهای تهاجمی ناتو که زیر نام «بازدارنده» استتار شده اند، در این کشور قرار دارد.
* حکومت ترکیه دارای روابط گسترده‌ی تسلیحاتی با حکومت اسرائیل میباشد و...
حال با نگاهی به این موارد، چگونه میتوان ادعا کرد که منافع حیاتی ملت ایران با منافع حیاتی حکومت ترکیه، رابطهی راهبردی (استراتژیک) دارد.
ناتو و به پیروی از آن ترکیه، خصم ملت ایران است و هرگاه فرصت یابد و یا ما از روی ندانم‌کاری یا «دانم‌کاری» به او فرصت دهیم، برنامه‌هایی مانند تجزیه‌ی یوگسلاوی، نابودی لیبی، اشغال عراق و افغانستان یا یورش زیر پوشش «مزدوران و تروریستها» برای سرنگونی دولت سوریه و یا تجزیه‌ی عراق را در مورد ایران نیز به مورد اجرا خواهد گذارد.

آقایان روحانی و ظریف و دیگران بدانند که در هر درگیری احتمالی سازمان آتلانتیک شمالی با ایران، سربازان حکومت ترکیه با پرچم خون‌آلودشان، پیشاپیش صفوف مهاجمان ناتو خواهند بود.

/ 0 نظر / 9 بازدید