پرونده شنیداری نشست 257 و 258 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 257 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش نخست را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 257 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش دوم را از اینجا دریافت کنید.پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 258 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش نخست را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 258 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش دوم را از اینجا دریافت کنید.« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 257

بامداد پنج‌شنبه 28 دی 1396

مسعود صفاریان :

ـ اگر به جای آقای ترامپ دیگرانی مانند آقای بوش یا اوبامایا ساندرز ویا خانم کلینتون رئيس جمهور آمریکا بود ،بازهم آمریکا آمریکایی بودکه داریم می بینیم، زیراکه او منتخب حزب جمهوری و مردم و سازمان ها ونهادهاوراهبرداندیشان ( ااستراتژیستهای ) آمریکا ست و ماموریتش را دارد انجام می دهد ۰

ـ باتوجه به گفتار و خصوصیات آقای ترامپ بسیاری از دوستان آمریکا و مقامات سرشناس که زشتی سخنان و روحیه فاشیستی وطمع کاری و جنگ طلبی بی پایان اورا در داخل و خارج آمریکاسر زنش و انتقاد می کنند ، مدعی هستندکه ترامپ نماینده آمریکا نیست۰۰۰ که این وضعیت به معنی آنستکه آمریکا گرایی شکست خورده است و آنها می کوشند تا ازشکست بیشتر پیش گیری کنند۰

ـ یکی از ویژگیهای واقعیت مشی آمریکایی «تکنو میلیتاریسم»ی است که از محتوای آن حرفی هم درمیان نیست ،نه تنهابهره برداری از

علم در تولید اسلحه وحل مشکلات نظامی جنگ و دفاع و تجارت پر سود مربوط به آنها، بلکه آن چنان تعریفی از علم است که همراه میل و ولع سیری ناپذیر آمریکاومتحدان و رقبایش به غلبه برجهان اینک به تمامی درخدمت انواع حکومت ها وحتی آنهایی که باآمریکا به هر نحو مبارزه می کنند ، درسراسر جهان گسترش یافته است.

ـ آری،علم تکنومیلیتاریستی که حکومتی است وبه رابطه ی انسان با انسان نیزبی توجه است ونظم حکومتی ،دستوری و پادگانی راهمان نظم فرآیندی می شناسد ،جای علم وتکنو لوژی رافراگرفته است۰  وحکومتهاچه بگویند وچه نگویند ، دانش ومطالعه وپژوهش تعریف ناشده درمنافع وبرنامه های حکومتیشان رانمی پسندند ومذهب و تاریخ و هویت ملی وزبان وفلسفه وعلوم انسانی (وانسان ورابطه ی

 انسان باانسان وجامعه ) وحتی ریاضی وطبیعی را آن طور که می خواهند تعریف می کنند وآموزش می دهند یا آموزش نمی دهند ، وبه

همین ترتیب ادب وورزش و تفریح وهنرو هنرمند ونویسنده ومعلم و استادرا۰۰۰ وزمین و زمان و فضا ومحیط زیست وهمه چیز راخودشان تعریف و تعیین می کنند۰

ـ واینک جنگها محصول تکنو میلیتاریسم بسیارگسترده و پر دامنه قدرتهای جهانی و به ویژه آمریکا یی ورفتارواکنشی وتقلیدی قدرتهای کوچکتراست۰۰۰ وصلح نیز اگر درجایی مطرح باشد بی نشان از نیاز انسان وجامعه و فقط درکنار آمدن قدرت باقدرت وثروت وبه شرط حفظ موقعیت سرکوب گری قدرت ،میسر است ۰

ـ وحدت ملی برای ملت کره نیاز وخواسته ای اصیل ونیرومنداست ، آن چنان که درکره جنوبی رئيس جمهور را تغییر داد ودر کره شمالی وزارت وحدت رادراوج تهدید حمله باموشک هسته ای به آمریکافعال ساخت، واکنون رژه وحدت بایک پرچم برخلاف خواست آمریکا ودیگر قدرتهادرمسابقات المپیک زمستانی برنامه ریزی شده است۰

ـ آمریکا باترفند جدید کمک رسانی به یگانها ی خلق خواهان تجزیه سوریه واهداف غارتگرانه وجنگ طلبانه از دیرباز شناخته شده خود است ۰روسیه نیز دررقابت با آمریکاحفظ واستقرارپایگاه خودرا می‌خوهد . ترکیه هم به بهانه این تحرکات راه حمله به کردها وحضور در سوریه را پیش گرفته که به جای آن باید از دوستی با کردها وپذیرفتن حقوق شهروندی آنهادر مقابله با آمریکا استقبال می کرد۰

رهبران کرد نیز زندگی، پیشرفت ودوستی کرد باکرد و با همسایگان را باید دریابند و دنبال کنندو نباید با هیچ یک از همسایگان بجنگند۰

در موقعیت و وضعیت ۴ کشور ایران ،ترکیه، عراق وسوریه به جای اتحاد ۴کشور و صمیمیت شهروندی باکردها و درآغوش گرفتن آنها و اعلام مرزهای صلح ،هیچ دلیلی برای جنگ باکردها وجود ندارد وتنها تکنومیلیتاریسم است که چنین نمی بیند !

ـ زیر فشار ندیدن نظم فرایندی است که کسانی در برابر دوربین و دیگران کامل برهنه می شوندو سال‌ها بعد از یکی از حضار درمیان جمع«مبارز ومدافع!» به عنوان متعرض شاکی می شوند ۰۰۰

زیرفشار به هم ریختن نظم فرایندی زن وشوهر آمریکایی ۱۳ فرزند ۲تا۲۹ ساله شان رازندانی وبه زنجیرکشیده اند۰

ودر نادیده گیری نظم فرایندی ،شهید بزرگواری‌که قبل از شهادت هم محبوب درمیان اطرافیان وخانواده بود به جای آنکه به پدرومادر

ش بگوید به یکی از فرماندهان می گویدکه کسی را معرفی کند تابا او ازدواج کند۰ و بیان همین وضعیت است وقتیکه فرزند شهید بزرگواری که عضو شورای شهر است به عنوان یک موفقیت ازجوانان می خواهدکه برای ازدواج به ۲۰۰شرکت مشاور متخصص مراجعه کنند تا ازدواجشان به طلاق نیانجامد ۰و او با خوشحالی اعلام می‌کند که این فعالیت به ۱۰درصد کاهش طلاق دربرابر کاهش ۱۰ درصد ازدواج انجامیده است۰هوشنگ طالع : اتحاد دو کره : علی‌رغم خواست همسایگان و قدرت‌های شرق و غرب .

بین‌المجالس تهران : شکست دیگری برای آمریکا .

مهلت 4 ماهه‌ی ترامپ به اروپا : شرایط مرا به تهران تحمیل کنید .

بریتانیا : وزیر « تنهایی » نماد جامعه‌ی برآمده از سرمایه سالاری ( کاپیتالیسم ) .


***


« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » ـ برنامه 258

پسین پنج‌شنبه 28 دی 1396


مسعود صفاریان :


ـ ایرانیان پرچم ایران را نماد هویت ملی وتاریخی ووحدت ملت ومردم و تمامیت ویک پارچگی سرزمینی واستقلال ایران می دانند وبرای نگهداری واحترام به آن به هیچ گونه خودی وغیر خودی در میان هم میهنان باورندارند ۰

ـ دریای کاسپیان/مازندران بخشی از سرزمین ایرانست و ایرانیان مطابق اسناد موجود سهم کمتر از مساوی با سهم شوروی سابق را نمی پذیرند وامضای هر سندی که کمتر از این سهم باشد را غیر قانونی وغیر قابل امضا می دانند ۰

ـ رهمایش «مدیریت جهادی» به تعدادی از مقامات جایزه داده اند اما اوضاع واحوال چنانست که نیازبه دانستن مفهوم و معنای مدیریت مشهود است به ویژه آنکه عبارت «مدیریت جهادی » نشان می دهد که معنای مدیریت درست در نظرگرفته نشده است،۰۰کلمات ارزشی مانند «جهاد» به عنوان صفت «مدیریت»گویای نحوه ی اجرا ی درست مدیریت نیست ، حال آنکه مدیریت هدایت و مهاریک فرآیند معین وتعریف شده وبه طور تخصصی مرحله بندی شده نسبت به زمان ومکان وموادو هزینه ونیروی انسانی ۰۰۰و۰۰۰ است ومدیریت پایداری وجان فشانی (غیر قابل محاسبه درجهاد) نیست بلکه همه چیزرامحاسبه وعملی و اجرایی کردن است ودر صورت قابل محاسبه نبودن قابل مدیریت هم نیست ۰و کیست که از اوضاع واحوال سیاسی، اقتصادی ، آموزشی ، صنعتیو کشاورزی و محیط زیست باخبر باشد وبه این یاآن یکی بگوید که مدیریتش پاک وبی عیب وازهرلحاظ محاسبه شده است ۰

ـ ریيس دانشگاه آزاد اسلامی راه «مدیریت جهادی» را با زیرکی و

«محاسبه! » پیدا کرده است ، دانشگاه آزاد اسلامی را به همانها یی سپرده است که هم مملکت اسلامی را در دست دارند وهم وقتشان آزاد است۰۰۰اوبرای ۳۱ امام جمعه و۳۱ استان دار از ۳۱ استان کشور ۶۲ حکم جداگانه عضویت در هیات امنای دانشگاه آزادصادر کرده است ۰به نظر او آنها از همه متخصص تراند ونیازی به غیر از آنهانداریم ۰

_در مجلس و نیز صدا وسیما گفته می شود که مردم باید اطلاعات و اخباررا ازمنابع موثق داخلی کسب کنند ! وغافل اند که بربنیان تکنو میلیتاریسم ونومینالیسم بی محتوا حتی اخبارورزشی (مثل از ایران رفتن آن قهرمان جودو کار ودلایل رفتن او) نمی تواند که موثقباشدوسانسور نباشد ،هم بامرکز اینترنتی داخلی و هم خارجی ۰

ـ در «همایش علوم انسانی واسلامی فارابی » ،آقای رئيس جمهوری اسلامی گفت که برجام یک پیروزی علوم انسانی در ایران بوده است ( و شاید برای یاد آوری مدینه فاضله !)

ـ واما برجام ، برای آقای ترامپ وهر ریيس جمهور دیگری درجای او همین می شد که شده است: اسبابی برای بیشتر وبیشتر خواستن از ایران واین راهی است که بنابه افشای خانم موگرینی مذاکره کنندگان ایرانی می خواستند که توافق نامه طوری نوشته شود که به سود دولت مستقر برای ماندگاری باشد۰

ـ واما در این سود خواستن ها آقای رضا پهلوی نیز طرفدار«بحث بعد از مرگ شاه » است!

درروزهای انقلاب ۱۳۵۷ جوانان و دانشجویان وقتی دردانشگاه ویادر خیابان از هم می پرسیدند که چه می شود یاچه بشود که بهتر باشد؟  عده ای باشعار« حزب فقط حزب۰۰۰بحث بعد از مرگ شاه» به افراد درحال گفتگو حمله می کردند وبحث هارابه هم می زدند۰ و حالا آقای رضا پهلوی به این سوال که اگر شمابه ایران بروید چه رژیمی برپا می کنید ؟درپاسخ بی بی سی می گوید کار من حمایت از مردم است و هرچه بخواهند آنروزصحبت می کنیم ۰

ـ می بینیم که درموقعیت تکنو میلیتاریسم ونومینالیسم بی محتوا و در نبود احزاب و سازمانها واتحادیه ها ومجامع ومراکز ملی ،کارگری وصنفی ومردمی ریشه دار وسازمان دارو انتشارات وارتباطات فراگیر رای گیری ها وهمه پرسی یا رفراندوم غیر منطقی وبی خاصیتست .هوشنگ طالع :


دریای مازندران : پذیرش سهم کم تر از 50 درصد ، در حکم تجزیه‌ی ایران است .

« فتح‌الفتوح » یا کلیه فروشی .

مردم آگاهند : خود را نفریبید .

کشتی سانچی : خیلی دیر ؛ خیلی با تاخیر .

برجام : جای عاقدان ترکمان‌چای ، پاریس ، آخال ... بحرین خالی .

هواپیمایی داخلی : بازگشت به دوران « ملخ » .

گسترش دانسته‌ی قاچاق : هشت منطقه‌ی آزاد تازه .


تلگرام : « منافع ملی » گفت‌وگو روی میز خاورمیانه @meligra

/ 0 نظر / 37 بازدید