پرونده شنیداری نشست 283 و 284 گفتگو روی میز خاورمیانه

به‌نام خداوند جان و خرد


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 283 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 1 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 283 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 2 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 284 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 1را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 284 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 2 را از اینجا دریافت کنید.


پرونده شنیداری (فایل صوتی) نشست 284 گفتگو روی میز خاورمیانه - بخش 3 را از اینجا دریافت کنید.




« گفت‌وگو روی میز خاورمیانه »

نشست 283 ـ بامداد 8 شهریور 1397



بخش 1:محکومیت عربستان و امارات درسازمان ملل،تجارت گسترده ایران با دشمنانش،بازی آمریکا با ارتش میانمار،گردهمایی تبریز برای سوریه...دکتر هوشنگ طالع


بخش 2: دانش در خدمت قدرت،بسا برجام، برجام و ادامه امتیاز دهی...مسعود صفاریان


<<گفت وگو روی میز خاور میانه>>شماره ۲۸۳،پنج شنبه

 ۸/شهریور/۹۷

       مسعود صفاریان


اوضاع و احوالی که این روز ها داریم ، اوضاع داخلی وخارجی ما

وفعالیتهای منطقه ای جمهوری اسلامی به شدت <<بسا برجامی>>

است، یک سال ونیم پیش وانمود می شد که برجام منعقد شده و حالا رسیده ایم به پسا برجام ،وباید برویم به پای مناسبات بهترو

برجام دو ۰۰۰ولی روی این میز این جانب برآن بودم بنا برآنچه منتشر شده واینکه ظریف درکنار موگرینی از<< پیچیدگی متن توافق نامه وطولانی بودن آن>> حرف می زندوامضاها ی یادگاری عراقچی وهمکاران او ورفتارمجلس (که قابل انتظاربود به‌ ویژه با بحث های نمایشی که قبل از آن درصداوسیما دیده بودیم)،مجموع ی حکومت به مذاکراتی که از۱۲ یا۱۳ سال پیش شروع کرده همچنان ادامه می دهد۰

وبرای حفظ نظام وارد <<بسابرجام >>پایان ناپذیر شده است۰۰۰

بنابراین مثل حکومتی ها برای منهم روشن بود که چه کلینتون وچه ترامپ ویا هر کس دیگرکه مقام اول آمریکا بشود فهرست توقعات مفصلی را مطرح خواهد کردوبد عهدی مهندسی شده ای را اعلام می کند طور ی که برجام با انگلیس ، برجام با  فرانسه ،برجام با آلمان (مرکل درصدر آلمانی ها در تهران عملی شدن نتایج مذاکرات را بسته به رسمیت شناخته شدن اسرائىل دانسته بود!) ،برجام با اتحادیه اروپاو ایتالیا (موگرینی فاش کرده بود که مذاکره کنندگان خواستار حمایت از اوضاع حاکم بوده اند)،برجام با چین (نفت نیم بها و<<ماهی بادریاش>>و۰۰۰۰)،برجام

باروسیه (در سوریه واطراف آن ونفت وماهی و آب وهمه ی دریای کاسپیان )وپیدا و پنهان تداوم برجام باخود آمریکا،به نتایجش برسدو بازیگران خاور میانه وتکنومیلیتاریسم جهانی همچون هممیشه دست ارتجاع را بگیرند واورا گرم در آ غوش بفشارند.

۰اگر۸ ۱ اردیبهشت ترامپ اعلام خروج نکرده بود باز هم اوضاع << بسا برجام>> به طریق وباترفند دیگری طبق قراربرعلیه حقوق ملی ومنافع ملی مردم ایران عملی می شد۰بدین ترتیب آمریکا درخروج از برجام از امتیازی که برجام به تکنو میلیتاریسم داده برخوردارشده است و چنین نیست که کسانی جلوی اجرای برجام را گرفته اندویامذاکره نمی شود، بلکه مذاکرات<< بسابرجام>> همچنان در جریان است!


***



'«گفت‌وگو روی میز خاورمیانه » نشست 284 ـ پیسین پنج‌شنبه 8 شهریور


بخش 1: کنوانسیون حقوقی دریای مازندران ادامه برجام،خیانت وزارت خارجه به منافع ملی...مسعود صفاریان


بخش 2: نابسامانی اقتصاد ،ارز،تورم،مشکلات اقتصادی با ریشه غیر اقتصادی...سعید باقری،دکتر طالع


بخش: امضای غیرقانونی رییس جمهور در کنوانسیون حقوقی دریای مازندران،پایمال کردن حقوق ایران...دکتر طالع




<<گفت وگو روی میز خاور میانه>> شماره ۲۸۴ پنج شنبه

 نیمروز ۸/شهریور/۹۷

           مسعود صفاریان


پیش تر درباره تکنومیلیتاریسم واینکه یک شبه به وجود نیامده و اینک بدانجا رسیده که نه تنها حکومتها بلکه مذاهب و اعتقادات و وعلوم وهنرهاوورزش وتفریح رانیز فتح کرده است، نوشته وگفته بودم. مراکز علمی تحقیقاتی و۰۰۰۰یاوجودندارندویادراختیار تکنومیلیتاریسم است وازدانش آموزی تا دانشمندی را آنها تعریف می کنند۰حکومت هاوقتی متظاهربه اسامی مذهبی ومکتبی و اعتقادی باشند بی محتوا ونومینالیستی هستندو وقتی اسامی و اسناد تاریخی وجغرافیایی وهویت ویادمانها وعلم و هنر و آداب و مهارت هاودارایی های قومی و ملی ومردمی را نادیده می گیرند

و انکار می کنند ویا متقلبانه و مجعول وبه فرموده مطرح می کنند مشخصاتی از تکنو میلیتار یسم را برو ز می دهند ۰

آنچه موسوم به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای ۰۰۰ در۲۱ مرداد 97 منتشرشده ورئیس جمهور اسلامى وهمتایانش از جمهوری آذربایجان وترکمنستان وقزاقستان وروسیه امضا کرده اند یک ضد سند است۰

نه نام دریای مازندران / کاسپیان ، ونه هویت تاریخی جغرافیایی آن دراین نوشته موردتوجه قرارنگرفته است ۰ بزرگترین دریاچه شناخته شده که اصطلاحا برای نشان دادن بزرگی آنرا دریا خوانده اند ودرهمه ی مراجع رسمی جغرافیایی جهان دارای شناسنامه ی یگانه ایست دراین نوشته ی بی سند گفته اند <<توده ی آب>> و آن توده ی آبی که نقشه آن را روسها تهیه کرده اندو باشماره آرشیوی آنها جزو لاینفک نوشته اعلام شده است ۰وبا این توده ی آب آن طور که مطامع روسیه وسه کشوردیگر اقتضا می کرده مانند دریای آزاد وآبراه بین المللی برخورد کرده اند وبه صراحت در قسمتی ازماده ۱ آن نوشته اند بخشهای منابع بستر وزیر بستر دریاتعیین حدود شده است ودر مواد ۱۳ و۱۴ ازخطوط لوله وبافه های بخش های (نفت وگاز) کشورهای ساحلی سخن گفته شده است ۰ وهمچنین در قسمتهای دیگربا قراداد های دوجانبه روس وقزاق وسه جانبه کشورهای روسیه وقزاقستان وجمهوری آذربایجان و ترکمنستان وقزاقستان حمایت شده است

(تاجائیکه ۳۰+۱۷+۲۱=۶۸درصددرشمال بین ۳کشور تقسیم شده)۰


 از دوگونه خط مبداء عادی وخط مبداء مستقيم شرح مختصرى آمده که نوع عادی آن بانقشه بزرگ مقیاس به اصطلاح به تصویب رسیده ولی گفته می شود که برای روش تعیین خط مبدائ مستقیم باید توافق دیگری انجام بگیرد۰ درنوشته ی موسوم به کنوانسیون ،غیر از نقشه های روسی از هیچ سندی نام و نشانی نیست ۰واز آنچه کاملا مستند مطابق حقوق بین الملل معتبر است وبرخی را دراینجافهرست می کنم هیچ اثری نیست :

 از شوروی پیشین واز فروپاشی و تجزیه آن واز قراداد مودت ۱۹۲۱وقرارداد ۱۹۴۰ با ایران واز <<دولتین ،معظمتین ، متعاهدتین >>وحقوق (حق های)مساوی آنها و برخورداری بالسویه آنها ازبزرگترین دریاچه دنیا، <<دریای ایران وشوروی>>بدون حضور کشور دیگر به مساحت ۴۴۰۰۰۰km2، و اينكه شوروى متعهد شده قراردادهای <<تضییع کننده حقوق ملت ایران >>را لغو کند باهیچ قدرت اروپایی و استعماری علیه ایران همراه نشود ودر آینده هم از <<هرگونه اقدامی>> علیه ایران اجتناب کند و مانع تصرف و استفاده آزادانه ایران از داراییهایش نشود وشوروی بی آنکه از این قراردادها خارج شود سقوط کرد وتمام کشورهای حاصل از تجزیه شوروی از جمله همین هایی که حالادور کنوانسیون توده ی آب جمع شده اند،دوبار در مینسک (بلاروس) ودر آلماتی (قزاقستان ) متعهد شده اند که به تعهدات شوروی پیشین پای بند باشند که این اقراردوگانه به ق۱۹۲۱ و۱۹۴۰همچنان معتبر ودر سازمان ملل ثبت است۰

آری در این به اصطلاح کنوانسیون تاریخ وجغرافیا را داخل توده ی آب انداخته اند!

 ایران را دور زده اند و وضعیت اورا عامدانه به ابهاماتی شرم آور موکول کرده اند۰

 وچند مذاکره کننده و متظاهربه نادانی وبی خبر از حقوق ملت ایران و منافع ملی ایران رفته‌اند به شهرآکتائو ومطالب وعبارات و کلماتی چند پهلو ومبهم رابااین هدف امضا کرده اند که قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰و تعهدات مینسک و آلماتی رابه صفر برسانند توگویی که شوروی سقوط نکرده وبه عنوان یکی از دولتین ،معظمتین متعاهدتین حضور دارد و ایران سقوط کرده وباید از حقوق مالکانه وحاکمانه برابربا یکی ازدولتین معظمتین متعاهدتین ؛ نیم دریا درصورت تقسیم و یا سهم مشاع وبرابربامجموع ۴کشورمتعهدبه تعهد شوروی، صرف نظر کندوبه حاکمیت اسما برابربایکی از ۴ کشور دیگر ولی <<رسما مبهم>> ودرصورت رفع ابهام به هیچ تن بدهد!!!

اما ،آقای ظریف ناگهان فراست یافت واز خواب غفلت بیدار شدودر نامه ای به همتایانش نوشت که جمهوری اسلامی قرادادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ رایاد آوری و خاطر نشان می کند!

 واین نامه خو د اقرار به نادیده گرفته شدن حقوق ملت ایران و منافع ملی ایران درآکتائو ى قزاقستان است۰


بر خورد افکار عمومی باعث شد که مجموعه وزارت خارجه دست کم برای۱۶ پرسش باعنوان <<پاسخ دستگاه دیپلماسی به دیگرابهامات مطرح شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر>> مطالبی را سرهم بندی کندو خبرگزاری آنا آنرا گزارش بدهد۰

با اشراف ونگاه همه جانبه هیچ یک از پاسخ ها درست نیست ولی من سطحی وکاذب بودن یکی از آنهارا مطرح می کنم که درواقع روش بقیه پاسخ هارا نیز نشان می دهد:

پرسش ش۱۴ : شوروی فروپاشید ، وایران برجای خود باقیست ۰

آیا فروپاشی شوروی باید برسهم ایران تاثیر بگذارد؟

وزارت خارجه : قراداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه منعقد است ، آن زمان هنوز کمونیستها با مخالفت روسهای سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسما تشکیل نشده بود، شوروی سابق در سال ۱۹۲۲

تشکیل شد ج آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز دوسال بعد به شوروی پیوستند ،عنوان عهدنامه نیز مودت ودوستی ایران و روسیه است ۰حال روسیه نیز می تواند ادعای ۵۰./. نماید ولی چنین نکرد ونمی کند به سهم زیر ۱۹./. دربستر ودر ادامه به سهم کمتر از این در نفت وگاز بسنده کرد وبه فرض سهم ۵۰ درصد برای ایران دوکشور ساحلی اصلا نباید سهمی از دریا داشته باشند، و باید دیوار ساحلی کشیده شود۰


 برخلاف این پاسخ به اصطلاح وزارت خارجه(وزارت امور خارجه وبه احتمال دبیرخانه خزر) درست آنستکه به موارد زیرتوجه کنیم : 


 دراصل در عهدنامه دوستی ۱۹۲۱ همان کشوری که عهدنامه ترکمان چای وقبل از آنرا به ایران تحمیل کرده د،رفصل اول عهد نامه آنهارا ملغی اعلام می کند، واینکه کمونیستها باروسهای سفید

درستیز بوده اند به هیچ وجه از اعتبار قرار داد نمی کاهد ۰

واینکه دو دولتی که به حساب نیامده بودند به شوروی پیوسته اند وهیچ تعریضی هم بر قراداد نداشته اند، باز هم بر اعتبار قرار داد می افزاید ۰

واینکه ۲۰ سال بعداز انعقاد عهدنامه ی دوستی درعهدنامه ی بازرگانی ۱۹۴۰ در دوماده ۱۰ و۱۳ اصول این عهدنامه دوستی ۱۹۲۱ به طور مجدد مورد استناد وتایید قرار می گیرد(که پاسخ دهنده که خودرا وزارت خارجه خوانده نفعی نمی برده که درقفسه دبیر خانه اش به آن نگاه کند!) بسیار وتاهمیشه براعتبارعهدنامه ۱۹۲۱ افزوده است۰

<<اتحاد شوروی سوسیالیستی>>در مقدمه عهدنامه ۱۹۴۰ نام خود وصاحبان امضا از طرف هیات رئيسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راآورده وآنهاهم امضا کرده اند۰

وقتی شوروی سقوط کرد همچنان یکی از دولتین ، معظمتین متعاهدتین عهدنامه ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ با ایران شناخته می شد ولذا سهم مساوی ایران با شوروی پیشین در این قراردادهادردریای مازندران / کاسپیان به طور خدشه ناپذیرمحفوظ وپابرجاست۰

 و از آنجاکه تمام اعضای شوروی پیشین از جمله ۴دولت ساحلی دو بار در مینسک و آلماتی متعهد شده اند که به تعهدات شوروی ساقط پای بند باشند ، متعهد وملزم به رعایت حقوق حقه وخدشه ناپذیر طرف پایدار یعنی ایران نیزباید باشند۰

دیگر اینکه سهم برابرایران با شوروی پیشین(یا مجموع ۴ دولت ساحلی متعهد به تعهدات شوروی) مانع از بهره مندی دولتهای ساحلی از۱۰ مایل مربوط به ماهی گیری در بند۴ ماده ۱۲ عهد نامه

۱۹۴۰وهمچنین سهم آنهاازسهم شوروی سابق نخواهدبودوبنا براین برخلاف نظر <<وزارت خارجه>>احتیاجی به دیوار کشی ساحلی نیست ۰

ضمنا <<وزارت خارجه>> درجریان این پاسخ گویی بی منطق و شرم آور بااقراربه سهم روسیه از به اصطلاح بستردریا(نفت وگاز) دروغ گویی خودش درعدم تقسیم دریا را نیز برملا کرده است۰


وباتوجه به آنچه پیش از این در دوگفتار صوتی ارائه كردم (دو گفتار به صورت شنیداری بخش نخست و بخش دوم درتاریخ ۲۳/ مرداد/۱۳۹۷) ،آنچه در به اصطلاح <<کنوانسیون رژیم حقوقی خزر >> آمده است برخلاف حقوق ملی ، منافع ملی، قانون اساسی (اصول : ۹و ۴۵و۵۰و۸۴و۸۹ و۱۲۵و۱۵۲و۱۵۳و۱۵۴و۷۸و۷۷و۰۰۰) وحقوق بین المللی و عهدنامه های دوستی۱۹۲۱وبازرگانی و دریا نوردی ۱۹۴۰ است۰ باعث شرم ساری ایران و ایرانی وتجزیه دریای مازندران/کاسپیان / تاج سر ایران وفرش قرمز پهن کردن زیرپای تمامی تکنو میلیتاریستهای ضد استقلال ویکپارچگی و یگانگی ملت ایران است، مجلس می تواند وباید پذیرش وامضای آنرا باطل اعلام کند۰


(سه قسمت صوتی مورخ ۲۳ /۵/۱۳۹۷ بخش نخست وبخش دوم و

گفتگو روی میز خاورمیانه شماره ۲۸۴، مورخ ۸/۶/۹۷ ملاحظه شود)

/ 0 نظر / 17 بازدید