پرونده شنیداری نشست 38 گفتگو روی میز خاورمیانه

به نام خداوند جان وخرد

پرونده شنیداری (فایل صوتی) سی و هشتمین نشست گفتگو روی میز خاورمیانه را از اینجا دریافت کنید.


نشست سی و هشتم گفتگو روی میز خاورمیانه ( 13/4/1392- ساعت 10 بامداد ) برگزارگردید0 چکیده مطالب به شرح زیراست :

محمد حیدری : امروز می خواهم یک جمع بندی ازنتایج رویدادهای دو سال اخیردرشمال افریقا و کشورهای عرب زبان و اسراییل ارایه دهم وآن جمع بندی این است :
اینک اسراییل بیش از هرزمان دیگراز امنیت همه جانبه برخورداراست . نگاهی به کشورهای پیرامون این کشور و سازمان هایی که روزگاری مشکل اسراییل ازلحاظ " امنیت " بودند، این واقعیت رانشان می دهد :
لیبی به کشوری بامشکلات های گوناگون بدل و رهاشده است . مصردرگیرمسایل داخلی است و ارتش این کشورفقط می تواند توان خودرا صرف مهار امور داخلی کند. عراق در آتش جنگ داخلی و تروریسم می سوزد. حزب الله و حماس درگیر مسایل سوریه هستند. بحرین پایگاه رسمی ارتش آمریکاست0شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، انباراسلحه اند حافظ منافع ناتو . نقش  قطر درسوریه که معلوم است . ترکیه دستخوش ناآرامی است . وضع اقلیم کرستان عراق هم برکسی پوشیده نیست  و...
 این شرایط نشان می دهد ، افزون بر تامین امنیت اسراییل ، برنامه تسلط غرب به رهبری آمریکا برای سلطه و غارت غنی ترین منابع انرژی فسیلی جهان ( نفت و گاز ) که دراین منطقه قراردارد، تاحدزیادی باموفقیت اجراشده است . ازاین رو ما باید توجه داشته باشیم که باشرایط تازه ای روبرو هستیم که ایجاب می‌کند تا شیوهٔ نگرش و تحلیل خودرا تغییر دهیم . هم چنین باید به گونه جدی این امر را در کانون توجه قراردهیم که افکارعمومی مردم منطقه را سازمان‌های پیچیده و بسیار پرتوان رسانه ای و افکارعمومی ساز، شکل می دهند. دررسانه های منطقه ( و ازجمله ایران ) خواسته یا ناخواسته ، همان چیزها را به افکارعمومی تزریق می کنند که دراتاق های فکرقدرت های سلطه گر تهیه شده است .
این واقعیت یعنی نمایش مسخ شده ی رویدادها را کسانی به نیکی درمی یابند که مطالب ، دیگاه ها و باورهای افراد ، طبقات و گروه های مختلف جامعه رادر شبکه های اجتماعی با ژرف نگری دنبال کنند.
هوشنگ طالع : جریان اخیرمصر می تواند الگویی برای این امرباشد که " حکومت باید همیشه موردپذیرش مردم باشد " نه این که چون رای داده اید وفردی یاحزبی شما رافریب داده است و وعده دروغ داده است ، شماباید 4 یا5 سال صبر کنید تا فرد دیگری یا حزب دیگری شما را با وعده‌های دروغ فریب دهد و4 یا 5 سال برکرسی‌های قدرت بنشیند واین دور باطل ادامه پیدا کند.
گستاخی اخیراروپایی ها برای جلوگیری ازپروازهواپیمای مورالس نخستین رییس جمهورسرخ پوست کشوربولیوی با اکثریت جمعیت سرخ پوست و گروگان گرفتن وی به مدت 14 ساعت درفرودگاه وین، اوج لجام گسیختگی استعمارگران اروپایی است که متاسفانه با واکنش لازم نظام جمهوری اسلامی روبرو نگردید.
مسایل کشورهای ترکیه ومصرنشان داد که مساله " بیداری ملی " است نه بیداری اسلامی . با پایان گرفتن حکومت های دینی ، تندروی های اسلامی مانند وهابیت ، سلفی گری و... نیز پایان خواهند گرفت .
با وجودی که قراربود " طرح اعتراض مردم و گسیل تروریست ازبیرون " درانتخابات دوره دهم ریاست جهوری به‌مورد اجرا گذارده شود و ناکام ماند، متاسفانه جمهوری اسلامی ، با اجرای این طرح به امید واهی یافتن آیت الله صدر پس ازگذشت بیش از سه دهه، آن هم زنده ، در لیبی هم آواشد. این اشتباه مرگبار و عدم تشخیص طراحی غرب باعث شد که آن‌ها بتوانند این طرح را در سوریه به مورد اجرا گذارند. تعصب باعث " نابینایی " می گردد.
 اجلاس سران کشورهای تولیدکننده وصادرکننده گاز باتوجه به این که کشورمابیشترین اندوخته شناخته شده ی گاز درجهان رادارد ، موقعیت راهبردی ایران را افزایش داد.
منتشرنکردن ریز آرا برپایه شهر ، شهرستان و استان بسیاربحث انگیزاست و ریزش آرانسبت به سال 1388 بسیارقابل توجه است .
مسعود صفاریان : اعتدال یعنی حفظ تمامیت سرزمین واستقلال و ازجمله نیمی ازدریای کاسپیان ، وحدت ملی و هویت تاریخی ملت ایران . اعتدال یعنی پای بندی ونیزاجرای دقیق وکامل قانون اساسی و قانون ومحترم شمردن حقوق شهروندی وحقوق فردی و رعایت کامل تشریفات درمحاکمات، مطبوعات آزاد واحزاب فعال000 و مهیابودن شرایط برای بهره مندی از حاصل کار و تحصیل  ... آزادی ارتباط انسان با انسان و برخورداری همگان ازحق انتقاد به دولت و حاکمیت 000 و باید بدانند آن که حق را نادیده بگیرد چه مصوب بشود ( درهرمرجع داخلی یاخارجی ازجمله سازمان ملل و تصویب تحریم ) وچه مصوب نشود ، برهرکاغذی که نویسنده باشند ، این کاغذ همواره " کاغذ پاره " است وهیچ اعتبارعقلی به وجه غیرکاغذ ندارد
باتوجه به اذعان رییس قوه قضاییه به سه مورد اشتباه درصدوریک احضارنامه نمی توانیم مرجعی برای رسیدگی به آرا و احکام مخدوش و غیرقانونی به بهانه " قطعیت " آن‌ها نداشته باشیم و نباید بکوشیم دایره شمول ماده 18 را از محتوای آن محدود تر بگیریم و به آن عمل نکنیم 000 اعتدال درمعنای منطقی و فلسفی یعنی امردرست و درمعنای مذهبی یعنی عدل مورد رضای خدا و درمعنای حقوقی و قضایی یعنی امرحق قانونی و000 مر و نص و اصل ومتن قانون 0
آن چه درمصر روی می دهد به درستی نشان دهنده ی معنای واقعی صندوق رای است 0 ماروی همین میز موقعیت به قدرت رسیدن و رییس جمهورشدن مرسی و درموقع تصویب قانون اساسی جدید ، اشتباه او را با توجه به اعداد و ارقام مربوط به صندوق رای یادآورشدیم 000 صندوق رای چه درمصر، چه درایران  و یا آمریکا و هرجای دیگرنشان نمی دهد که چه ایدئولوژی و یا اعتقادی پیروز شده است ؛ حق انتخاب کردن و انتخاب شدن همگانی و انتخابات آزاد رعایت شود آرا حاصل از صندوق رای نشان می دهد که چه کسی باید چگونه مدیریت متوازی راپیش گیرد تاجامعه به رغم ایدئولوژی و اختلافات اعتقادی ، بربنیاد قانون باهم زیستی مسالمت آمیز بتواند به پیش برود.
جاسوسی گسترده بین الملی و شنودهای غیرقانونی و ضد حقوق بشری نشان می دهد که دردنیای کنونی آمریکا راه تداوم برنامه های امپریالیستی را در جنگ می‌جوید و از پیشرفت صلح آ میز مردم جهان بیمناک است.

/ 0 نظر / 34 بازدید